شعری برای زن ذلینان عالم
سایت سرگرمی جوانان
بیا تو

الهــــی! به مــــــردان در خانه ات!

به آن زن ذلیلان فـــــرزانــــــه ات!

به آنانکه با امـــــر "روحی فداک"!

 

نشینند وسبـــــــــــــزی نمایندپاک!

به آنانکه از بیـــــــخ وبن زی ذیند!

شب وروز با امــــــر زن میزیند!

به آنانکه مرعــــــــــوب مادر زنند!

ز اخلاق نیکـــــــــوش دممی زنند!

به آن شیــــــــــــر مردان با پیشبند!

که در ظـــرف شستن بهتاب وتبند!

به آنانکه در بچّــــــــــه داری تکند!

یلان عوضکــــــــــــردن پوشکند!

به آنانکه بی امــــــــــــر واذن عیال

نیایددر از جیبشان یک ریــــــــال!

به آنانکه با ذوق وشــــــــــوق تمـام

به مادر زن خود بگویند: مـــام (!)

به آنانکه دارند بــــاافتخـــــــــــــار

نشان ایزو...نه!"زی ذی نه هزار"!

به آنان که دامـــــــن رفــو می کنند!

ز بعد رفــــــــویش اُتـــو می کنند!

به آنانکه درگیــــر ســــوزن نخند!

گرفتـــــــــــار پخت و پز مطبخند!

به آن قرمــــــــه سبزی پزان قدر!

به آن مادران به ظاهــــــــــرپدر(!)

الهـــــــــی! به آه دل زن ذلیــــــل!

به آن اشک چشمان "ممّدسبیل"(!)

به تنهای مردان که از لنگـــه کفش

چو جیــــــــغ عیالاتشان شدبنفش!

:که مارا بر این عهـــد کن استوار!

از این زن ذلیلی مکنبرکنـــــــار!

به زی ذی جماعت نما لطف خاص!

نفرما از این یوغمــــــارا خلاص

تاریخ: پنج شنبه 16 تير 1398برچسب:,
ارسال توسط مهدی امینی